Annasaheb Gundewar College, Nagpur
Annasaheb Gundewar College, Nagpur

elcome to Annasaheb Gundewar College, Nagpur

Annasaheb Gundewar College, Nagpur
Achievements  Sports  State Level Players
Annasaheb Gundewar College, Nagpur
State Level Players


Name Game Year Venue
Mr. Gourav Upadhyaya Cricket 2006-2007 Mumbai
Ku. Pallavi Meshram Kabaddi 2001-2002 Kolhapur
Ku. Nalanda Telang Hockey 2001-2002 Pune
Mr. Ritesh Denge Wrestling 1996-1997 Nashik

Annasaheb Gundewar College, Nagpur

Sitemap | Privacy Policy Annasaheb Gundewar College, Nagpur Copyright 2007-2019, Annasaheb Gundewar College, Nagpur. All Rights Reserved